8156 Ruby Tiger Moth (Phragmatobia fuliginosa)

8156 Ruby Tiger Moth (Phragmatobia fuliginosa)

Shoreham, VT 7/16/2016.

© dreedphotography 2015 3/26/2015.